Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Regulaminy i cenniki obowiązujące w 2023 roku

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 18/Prezydium/2022 

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu 

z dnia 04/04/2022 w sprawie 

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych 

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA 

SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI 

• Właścicielem slipu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu. 

• Slip służy do wodowania środków pływających. 

• Po zwodowaniu środka pływającego wodujący zobowiązany jest zwolnić slip dla następnych wodujących. 

• Parkowanie pojazdów jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (oznakowanych do tego celu). 

• Podczas wodowania należy zachować szczególną ostrożność, uwzględniając bezpieczeństwo innych użytkowników oraz sprzętu wodnego i infrastruktury technicznej. 

• Obowiązuje nakaz utrzymania czystości w obrębie slipu i brzegu zbiornika. 

• Okręg PZW zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia wodowania sprzętu pływającego na czas organizacji zawodów. 

• Opłata za wodowanie środków pływających pobierana jest przed skorzystanie ze slipu; wpłaty w wysokości wskazanej w Cenniku należy dokonać u pracownika obsługującego slip lub na konto Okręgu PZW z/s w Opolu. W przypadku wniesienia opłaty w drodze przelewu bankowego obowiązkowym jest wskazanie w treści przelewu (a tym samym również w treści potwierdzenia) daty wodowania i numeru rejestracyjnego sprzętu wodującego - w przypadku braku w/w informacji opłatę uważa się za niewniesioną. 

• Kontroli uiszczenia opłaty w postaci dowodu jej wniesienia (potwierdzenia przelewu bankowego lub paragonu fiskalnego dokonuje pracownik Ośrodka lub inna osoba upoważniona do tego celu przez Okręg PZW z/s w Opolu. 

• Cennik opłat dostępny jest na Ośrodku oraz przez Okręg PZW z/s w Opolu www.pzw.org.pl/opole w zakładce Rybaczówka Turawa. 

Copyright © Rybaczówka Turawa

Administratorka strony: Patrycja Korczewska

Stworzone przez Intratnie.pl