plende

  Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 18/Prezydium/2022 

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu 

z dnia 04/04/2022 w sprawie 

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych 

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie 

REGULAMIN 

SKŁADOWANIA I CUMOWANIA ŁODZI 

NA OŚRODKU WĘDKARSKO-TURYSTYCZNYM „RYBACZÓWKA” W TURAWIE 

1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG OŚRODKA PRZEDSTAWIA CENNIK USTALONY PRZEZ ZARZĄD OKRĘGU PZW Z/S W OPOLU. 

2. SKŁADOWANIE I CUMOWANIE ŁODZI ODBYWA SIĘ W CYKLU MIESIĘCZNYM LUB NA SEZON OD 14.04 DO 31.10 LUB POZA SEZONEM OD 01.11 DO 13.04 

3. OPŁATY - ZARÓWNO MIESIĘCZNE, JAK I NA SEZON LUB POZA SEZONEM - POBIERANE SĄ W DNIU ZACUMOWANIA ŁODZI. 

4. KAŻDA OSOBA MA WYZNACZONE MIEJSCE NA PRZYCUMOWANIE ŁODZI, PRZED KAŻDYM SEZONEM POWINNA POINFORMOWAĆ PERSONEL OŚRODKA O DALSZYM KORZYSTANIU Z USŁUG I NIEZWŁOCZNIE UIŚCIĆ OPŁATĘ NA OŚRODKU, BY UTRZYMAĆ WCZEŚNIEJ ZAJMOWANE MIEJSCE. 

5. NA OŚRODKU I W MIEJSCU WYZNACZONYM NA CUMOWANIE ŁODZI PANUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UŻYWANIA OPON ; AKCEPTOWANE SĄ JEDYNIE MATY GUMOWE. TWORZENIE JAKICHKOLWIEK KONSTRUKCJI (np. PODESTÓW KŁADEK itp.) NAD BRZEGIEM W MIEJSCU CUMOWANIA ŁODZI BEZ POWOLENIA KIEROWNIKA OŚRODKA JEST ZABRONIONE. 

6. W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZONYM SEZONIE KAŻDY WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK UTRZYMYWAĆ PORZĄDEK W MIEJSCU CUMOWANIA ŁODZI. 

7. SKŁADOWANIE NA OŚRODKU ŁODZI, JAK I PRZYCZPY PRZEWOŻĄCEJ ŁODZIE DO NASTĘPNEGO SEZONU MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO W MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ PERSONEL OŚRODKA. 

8. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODMOWĄ SKŁADOWANIA I CUMOWANIA ŁODZI NA KOLEJNY SEZON. 

9. TELEFON KONTAKTOWY W SPRAWACH USŁUG: 533 633 182. 

UWAGA: 

OŚRODEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY LUB KRADZIEŻ ŁODZI ORAZ INNEGO SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ZACUMOWANYCH NA JEGO TERENIE. 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr 18/Prezydium/2022 

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu 

z dnia 04/04/2022 w sprawie 

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych 

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA 

SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI 

• Właścicielem slipu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu. 

• Slip służy do wodowania środków pływających. 

• Po zwodowaniu środka pływającego wodujący zobowiązany jest zwolnić slip dla następnych wodujących. 

• Parkowanie pojazdów jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (oznakowanych do tego celu). 

• Podczas wodowania należy zachować szczególną ostrożność, uwzględniając bezpieczeństwo innych użytkowników oraz sprzętu wodnego i infrastruktury technicznej. 

• Obowiązuje nakaz utrzymania czystości w obrębie slipu i brzegu zbiornika. 

• Okręg PZW zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia wodowania sprzętu pływającego na czas organizacji zawodów. 

• Opłata za wodowanie środków pływających pobierana jest przed skorzystanie ze slipu; wpłaty w wysokości wskazanej w Cenniku należy dokonać u pracownika obsługującego slip lub na konto Okręgu PZW z/s w Opolu. W przypadku wniesienia opłaty w drodze przelewu bankowego obowiązkowym jest wskazanie w treści przelewu (a tym samym również w treści potwierdzenia) daty wodowania i numeru rejestracyjnego sprzętu wodującego - w przypadku braku w/w informacji opłatę uważa się za niewniesioną. 

• Kontroli uiszczenia opłaty w postaci dowodu jej wniesienia (potwierdzenia przelewu bankowego lub paragonu fiskalnego dokonuje pracownik Ośrodka lub inna osoba upoważniona do tego celu przez Okręg PZW z/s w Opolu. 

• Cennik opłat dostępny jest na Ośrodku oraz przez Okręg PZW z/s w Opolu www.pzw.org.pl/opole w zakładce Rybaczówka Turawa. 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr 18/Prezydium/2022 

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu 

z dnia 04/04/2022 w sprawie 

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych 

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ŁODZI 

NA OŚRODKU WĘDKARSKO - TURYSTYCZNYM „RYBACZÓWKA” 

w TURAWIE 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki oraz zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni łodzi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu zlokalizowanej na Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie. 

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie Umowy pomiędzy osobą wypożyczająca łódź wraz z jej wyposażeniem a Okręgiem PZW z/s w Opolu o treści określonej postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Wypożyczalnia jest czynna 7 dni w tygodniu w godz. 5.00 – 20.00 (tylko w okresie od 15 kwietnia do 30 listopada). 

4. Wypożyczane łodzie wraz z wyposażeniem - zwane dalej także sprzętem - są własnością Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu. 

5. Wypożyczenie sprzętu następuje po zapoznaniu się przez osobę wypożyczającą sprzęt z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

6. Sprzęt pływający może być wypożyczony na rzecz osób: 

• pełnoletnich, które ukończyły 18 lat, 

• które przedstawią aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, na podstawie którego pracownik wypożyczalni będzie mógł dokonać sprawdzenia zgodności danych z danymi wpisanymi do karty wypożyczenia w odniesieniu do: imienia i nazwiska Wypożyczającego, jego adresu zamieszkania, numeru PESEL, 

• które nie pozostają pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania jakimikolwiek środkami pływającymi oraz kontaktu z akwenem wodnym. 

7. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny. 

8. Osoby niepełnoletnie mogą pływać na łodzi tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby pozostające pod ich opieką. 

9. Podstawowym wyposażeniem łodzi są kamizelki ratunkowe, które osoba wypożyczająca (użytkownik) ma bezwzględny obowiązek stosować i używać zgodnie z przeznaczeniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i osób pozostających pod jej opieką w czasie korzystania z łodzi. 

10. Osoby korzystające z łodzi zobowiązani są do założenia i zapięcia kamizelek ratunkowych. 

11. Podczas wypływania, jak i samego pływania nie wolno siadać na burtach łodzi, skakać z łodzi do wody oraz kąpać się w kamizelkach ratunkowych. 

12. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie, tzn. czysty i sprawny technicznie. 

13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zgubienie lub kradzież wypożyczonej łodzi wraz z jej wyposażeniem i zobowiązany jest do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości łodzi oraz jej wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu). Jednocześnie w takich przypadkach osoba wypożyczająca jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Policję, a następnie przedstawić zaświadczenie (notatkę Policji) potwierdzającą okoliczność zgłoszenia kradzieży pracownikowi wypożyczalni. 

14. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu. 

15. Istnieje możliwość rezerwacji wypożyczenia sprzętu w formie: elektronicznej (pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie pod nr 533 633 182. 

16. W trakcie pływania należy zachować się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką, zabrania się przybijania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, uderzania łódką w łódkę, zaśmiecania akwenu wodnego i nadbrzeży akwenu. 

17. Osoby dopuszczające się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do rekompensaty. 

18. Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uregulować należności wynikające z Regulaminu wypożyczalni na rzecz Okręgu PZW z/s w Opolu oraz używać sprzęt zgodnie z Regulaminem. 

19. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu do momentu zamknięcia wypożyczalni w dniu zwrotu, dane osoby wypożyczającej sprzęt mogą zostać przekazane Policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez tą osobę. 

20. Administratorem danych osobowych jest: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str.1) /tzw. RODO/. 

Regulaminy i cenniki obowiązujące w 2022 roku

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 18/Prezydium/2022 

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu 

z dnia 04/04/2022 w sprawie 

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych 

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie 

REGULAMIN OŚRODKA WĘDKARSKO-TURYSTYCZNEGO 

W TURAWIE 

1. Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny w Turawie, zwany dalej Ośrodkiem, prowadzi Okręg PZW z/s w Opolu. 

2. Ośrodek jest czynny sezonowo w okresie od 15 kwietnia do 31 października (sezon). Terminy te mogą ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu Okręgu PZW. 

3. Domki i pokoje wynajmowane są na doby, przy czym doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Cennik usług Ośrodka oraz informacja o wyposażeniu domków i pokoi są dostępne na Ośrodku oraz przez Okręg PZW z/s w Opolu www. pzw.org.pl/opole w zakładce „Rybaczówka Turawa”. 

4. Klucze do wynajętych domków i pokoi wydawane są w godz. 14.00 - 20.00 po uprzednim dokonaniu rezerwacji. 

Wydaniu kluczy towarzyszy pobranie zwrotnej kaucji w wysokości 200,- zł. zabezpieczającej zwrot kluczy i pilota do bramy wjazdowej na teren Ośrodka po zakończeniu pobytu w Ośrodku. 

Kaucja podlega zwrotowi w nominalnej wysokości w momencie zwolnienia pokoju i zwrotu kluczy wraz z pilotem do bramy wjazdowej na teren Ośrodka. Kaucja nie podlega zwrotowi w razie zagubienia lub uszkodzenia kluczy i/lub pilota. 

5. Osoby zainteresowane mogą dokonać rezerwacji: 

• telefonicznie pod numerem: + 48 533 633 182 

• drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

6. Domki lub pokoje mogą być wynajęte na rzecz osób: 

• które ukończyły 18 lat, 

• które przedstawią aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, na podstawie którego możliwe jest dokonanie identyfikacji i zaewidencjonowanie danych gości w odniesieniu do: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, 

• które nie pozostają pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. 

7. W domkach i pokojach nie może przebywać więcej osób niż pozwala na to liczba miejsc noclegowych. 

8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka jedynie pod opieką osób dorosłych. 

9. Osoby przebywające na terenie Ośrodka są zobowiązane do przestrzegania zasad czystości i higieny, oraz ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, urządzeń technicznych, wyposażenia, powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich gości. W domkach i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i oprawiania ryb. 

10. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie może zakłócać zasad porządku, kultury i poszanowania dóbr osób trzecich. Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która swym nagannym zachowaniem narusza zasady porządku i współżycia społecznego lub naruszyła zasady niniejszego Regulaminu w przeszłości. Osoba taka może zostać poproszona o opuszczenie Ośrodka, a w przypadku braku pożądanej reakcji - także usunięta z terenu Ośrodka przez właściwe służby. 

11. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych gości i personelu. Właściciel ma bezwzględny obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka. 

12. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach. 

13. Na terenie Ośrodka znajdują się niestrzeżone miejsca umożliwiające zaparkowanie pojazdów samochodowych należących wyłącznie do osób zakwaterowanych w Ośrodku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe w pojazdach mechanicznych pozostawionych na jego terenie. 

14. Wyrzucanie nieczystości stałych jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

15. Palenie ognisk i wędzenie ryb jest możliwe wyłącznie w oznakowanych miejscach przeznaczonych do tego celu. 

16. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22.00. 

17. Cisza nocna na Ośrodku obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. 

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoi. 

19. Zasady niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka. 

20. Po zakończeniu sezonu Ośrodek pozostaje zamknięty. Przebywanie na terenie obiektu Ośrodka poza sezonem jest zabronione. 

21. Administratorem danych osobowych jest: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego w Turawie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). 

22. Osobom odznaczonym medalem „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa Okręgu Opolskiego” przysługuje ulga w wysokości 50 % przy korzystaniu z usług Ośrodka, w wymiarze łącznym do 7 dni w roku. 

Telefony alarmowe: Pogotowie Ratunkowe 999 

Straż Pożarna 998 

Policja 997 

Pogotowie Energetyczne 991 

Opiekun Ośrodka: + 48 533 633 182 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr 18/Prezydium/2022 

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu 

z dnia 04/04/2022 w sprawie 

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych 

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKOW I POKOI 

NA TERENIE OŚRODKA WĘDKARSKO-TURYSTYCZNEGO 

„RYBACZÓWKA” w Turawie 

1. Właścicielem domków i pokoi na terenie Ośrodka jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu. 

2. Goście przebywający w domkach i pokojach na terenie Ośrodka, zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i czystości oraz bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku a także stosowania się do poleceń porządkowych personelu Ośrodka. 

3. Przekazanie i zdanie domku lub pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka. 

4. Mieszkańcy domków i pokoi zobowiązani są w szczególności do: 

− utrzymywania porządku i czystości, 

− korzystania z urządzeń Ośrodka w sposób nie powodujący uszkodzeń, zniszczeń lub jakiegokolwiek pogorszenia ich stanu technicznego. 

− zabezpieczenia kluczy i pilota do bramy wjazdowej Ośrodka przed ich utratą lub uszkodzeniem; w przypadku zagubienia lub uszkodzenia kluczy i/lub pilota do bramy wjazdowej osoba wynajmująca domek lub pokój zostanie obciążona opłatą w wysokości odpowiadającej wysokości pobranej w dniu przyjazdu kaucji zwrotnej zabezpieczającej zwrot kluczy i pilota; 

− właściciele zwierząt przebywających w domkach lub pokojach mają bezwzględny obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę w pomieszczeniach lub na terenie Ośrodka oraz ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, sprawując opiekę nad nimi w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla gości i personelu Ośrodka. 

5. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłosić niezwłocznie personelowi Ośrodka. 

6. Palenie w pomieszczeniach zamkniętych na terenie Ośrodka jest zabronione. 

7. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 

8. Osoba korzystająca z danej kwatery ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia. Ekwiwalent za poczynione szkody zostanie naliczony adekwatnie do rozmiaru i zakresu wyrządzonej szkody. 

9. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać zajmowany pokój lub domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci. 

10. Zużytą pościel należy rozebrać i spakować do worka. 

11. Klucze należy osobiście zdać personelowi Ośrodka. 

12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, kierownictwo Ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług zakwaterowania osobie dokonującej takich naruszeń. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Ośrodka, w szczególności zapłaty ekwiwalentu za poczynione uszkodzenia i zniszczenia i/lub opuszczenia terenu Ośrodka. 

Copyright © Rybaczówka Turawa

Stworzone przez Intratnie.pl